Dine rettigheder: vejledning fra Styrelsen for Patientsikkerhed og klagemuligheder - Botox behandling? Kend bivirkningerne

Dine rettigheder: vejledning fra Styrelsen for Patientsikkerhed og klagemuligheder

Styrelsen for Patientsikkerhed, kosmetik, har det overordnede ansvar for at reglerne bliver fulgt indenfor kosmetiske botox behandlinger, og det er dem, som fører tilsyn med behandlingsstederne.

Det er Styrelsen for Patientsikkerhed som autoriserer de enkelte behandlere. Man kan se det på de forskellige hjemmesider, hvor botox klinikkerne går meget op i at fortælle deres kunder, at deres behandlere er godkendt af Styrelsen for Patientsikkerhed.

Der står i Styrelsens for Patientsikkerheds vejledning, at klinikkerne har pligt til at oplyse kunderne om alvorlige bivirkninger ved kosmetiske botox behandlinger. – Men går man ind på de forskellige hjemmesider, ser man også, at der er meget stor forskel på, hvor meget klinikkerne oplyser om bivirkninger.

Styrelsen for Patientsikkerheds vejledning giver generel information om klinikkernes pligt til at oplyse forbrugerne mundtligt og skriftligt. Men der står ikke noget om, hvilken konkret info, klinikkerne skal give kunderne.

Det virker som om, der er to slags vejledninger: en til større botoxbehandlinger (mod sygdom) og en anden til kosmetiske botoxbehandlinger. Hvad betyder det for den info om bivirkninger, som kunderne har krav på?

Det er som om der mangler et stykke papir med noget konkret: skelner styrelsen for Patientsikkerhed imellem bivirkninger – og i så fald hvilke?Hvilke bivirkninger skal nævnes ved de større botoxbehandlinger og hvilke bivirkninger anerkendes ved de kosmetiske behandlinger? Har Styrelsen for Patientsikkerhed en standartvejledning til klinikkerne for det?

Hvis der ikke findes en liste med konkrete bivirkninger efter kosmetiske botox behandlinger – hvem afgør så, hvad en bivirkning er eller om den skal anerkendes? Er det botox-klinikkernes egne læger, som tjener penge på botox’en, som afgør det og bestemmer om det skal indberettes? Har man sat ulven til at vogte får?

Holder Styrelsen for Patientsikkerhed øje med, om klinikkerne giver den rigtige info om bivirkninger eller er det op til klinikkerne selv, hvad de ønsker at give af oplysninger?

Hvorfor er Styrelsen for Patientsikkerhed aldrig ude i pressen og advare om bivirkninger?

Når kunderne ikke har nogen konkret information ved de heller ikke hvad de kan klage over, hvem de skal gå til eller hvem der varetager deres interesser!

Her er Styrelsen for Patientssikkerhed’s vejledning til botox behandlinger:

I henhold til reglerne er det bl.a. et krav, at der indhentes informeret samtykke forud for behandlingen (både mundtligt og skriftligt).
   
De behandlende læger, deres eventuelle medhjælp (og behandlingsstederne) er forpligtet til at oplyse om komplikationer og bivirkninger, herunder alvorlige, ved kosmetisk behandling med botulinumtoksin.
 
Ved et eventuelt tilsyn med den registrerede læge og behandlingsstedet er gennemgang af det skriftlige patientinformationsmateriale dermed også et punkt, der vil blive vurderet under kategorien ‘Patientens retsstilling’ i målepunktssættet for tilsynet.

Retsinformation (kap. 6):

Se retsinformationen i dette link: https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2014/834

Informeret samtykke

§ 27. En patient skal have fyldestgørende information om den kosmetiske behandling, som den pågældende ønsker at få foretaget.

Stk. 2. Informationen skal gives af den for den kosmetiske behandling ansvarlige autoriserede sundhedsperson.

Stk. 3. Informationen skal gives både skriftligt og mundtligt. Den mundtlige information skal gives efter den skriftlige information og skal tage udgangspunkt i den skriftlige information og tage hensyn til den enkelte patients behov.

Stk. 4. Informationen skal indeholde en forståelig fremstilling af den kosmetiske behandling uden brug af tekniske, faglige eller værdiladede vendinger. Informationen skal være neutral og ikke usagligt fremhæve eller favorisere en behandlingsmetode frem for en anden.

Stk. 5. Informationen skal gives på en hensynsfuld måde og være tilpasset modtagerens individuelle forudsætninger med hensyn til alder, modenhed, erfaring m.v.

§ 28. Kosmetisk behandling må ikke foretages på patienter, der har frabedt sig information om behandlingen.

Indhold af information

§ 29. Den skriftlige information skal indeholde en fyldestgørende fremstilling af den påtænkte kosmetiske behandling. Informationen skal være mere omfattende forud for større behandlinger, og når behandlingen medfører risiko for alvorlige komplikationer og bivirkninger.

Stk. 2. Informationen skal indeholde oplysninger om

1) det realistiske, forventede resultat af den kosmetiske behandling,

2) typen og hyppigheden af komplikationer og bivirkninger i tilknytning til den kosmetiske behandling og behandlingsmulighederne heraf og

3) eventuelle senfølger og langtidskomplikationer og/eller bivirkninger af den kosmetiske behandling.

Stk. 3. Skønnes patienten i øvrigt at være uvidende om forhold, der har betydning for patientens stillingtagen, skal den for behandlingen ansvarlige autoriserede sundhedsperson særligt oplyse herom.

§ 31. Afviger den påtænkte kosmetiske behandling fra den eller de almindeligt fagligt accepterede metoder i relation til behandlingen, skal den for behandlingen ansvarlige autoriserede sundhedsperson særligt oplyse om det, herunder hvorfor der tilbydes en anden metode end den eller de almindeligt fagligt accepterede.

§ 32. Har den for behandlingen ansvarlige autoriserede sundhedsperson en begrænset erfaring med den pågældende kosmetiske behandling, skal patienten informeres om det.

Stk. 2. Den for behandlingen ansvarlige autoriserede sundhedsperson skal, hvor det er relevant, oplyse om egne resultater, herunder indtrådte komplikationer m.v.

Stk. 3. Den registrerede sundhedsperson, som er ansvarlig for behandlingen, skal oplyse om resultaterne af Sundhedsstyrelsens kosmetiske tilsyn med sundhedspersonen og det pågældende behandlingssted, jf. § 26, stk. 2.

§ 33. Den skriftlige information skal angive, at samtykke først kan afgives efter udløbet af betænkningstid, jf. § 34, og at patienten har ret til at medbringe en bisidder ved modtagelsen af den mundtlige information.

Betænkningstid

§ 34. Ved større kosmetiske behandlinger, herunder operative indgreb i bryster, operative løft af mave og fedtsugning, skal patienten have en uges betænkningstid fra den mundtlige information er modtaget, til samtykke indhentes.

Stk. 2. Ved mindre kosmetiske behandlinger, herunder mindre hårtransplantationer, behandling med botulinumtoxin og peeling af huden, skal patienten have to dages betænkningstid fra den mundtlige information er modtaget til samtykke indhentes.

Samtykke

§ 35. En kosmetisk behandling må ikke indledes eller fortsættes uden patientens informerede samtykke.

Stk. 2. Ved informeret samtykke forstås i denne bekendtgørelse et samtykke, der er givet på grundlag af skriftlig og mundtlig information, jf. §§ 29-32.

Stk. 3. Samtykket skal være konkret og skal gives snarest efter udløbet af betænkningstiden, jf. § 34. Samtykket skal være givet til foretagelse af en kosmetisk behandling i nærmeste fremtid (være aktuelt).

Stk. 4. Patienten kan på ethvert tidspunkt tilbagekalde sit samtykke efter stk. 1.

Journalføring m.v.

§ 36. Det skal af patientjournalen fremgå, hvilken skriftlig og mundtlig information patienten har modtaget, og hvad patienten på denne baggrund har tilkendegivet.

§ 37. Forud for enhver kosmetisk behandling skal der altid tages et billede af patienten med fokus på det område, der skal behandles. Billedet skal indgå i patientjournalen og opbevares efter de gældende regler for opbevaring af patientjournaler.

Stk. 2. Såfremt patienten møder til en efterfølgende kontrol, skal der på et passende tidspunkt efter den kosmetiske behandling tages et billede af patienten med samme fokus og størrelsesforhold som det i stk. 1 nævnte billede. Billedet skal indgå i patientjournalen og opbevares efter de gældende regler for opbevaring af patientjournaler.

Tilsyn med kosmetiske behandlere og klagemuligheder over en behandler:

Hvis man ønsker at klage over en behandler, som har givet mangelfuld eller dårlig vejledning i forbindelse med en kosmetisk botox behandling, så skal man rette henvendelse til Styrelsen for Patientsikkerhed, kosmetik:

https://stps.dk/da/tilsyn/tilsyn-med-sundhedspersoner/tilsyn-med-kosmetisk-behandling/

Erstatning for lægemiddelskade:

Hvis man vil søge erstatning for en botox skade, kan man søge den hos Patienterstatningen. Det er en offentlig institution og det er gratis at søge.

https://www.borger.dk/Handlingsside?selfserviceId=7869782b-2389-48eb-8c42-5275dc6534a9

Hvad er fristen for at anmelde en skade?

Ifølge loven kan en skade blive for gammel. Fristerne for forældelse er:

  • Fra det tidspunkt du finder ud af, at du har en skade, til du anmelder, må der ikke gå mere end tre år. Hvis du anmelder skaden efter fristens udløb, kan Patienterstatningen ikke behandle din sag.
  • Er det mere end ti år siden, du blev behandlet, og har du først nu fundet ud af, at du har en skade, så kan Patienterstatningen ikke behandle din sag. Efter loven er der nemlig en absolut forældelsesfrist på ti år.

Tips og gode råd:

Den nemmeste måde at få anerkendt en skade på er dels at man ikke fejler noget i forvejen inden man får sin botox behandling, dels at man er i arbejde mens man får behandlingen. I Danmark er det nemlig sådan, at man primært får erstatning for tabt arbejdsfortjeneste.

Har man intet arbejde – og derfor ikke kan bevise betydeligt tab af erhvervsevne – kan man højest få en erstatning på op til 50.000 kr for svie og smerte.

Det er så godt som umuligt at sagsøge producenten af lægemidlet. Det er et problem i næsten alle lande, at skadeslidte ikke kan finde en advokat som vil tage sagen op imod en lægemiddelgigant. Jeg anbefaler at man sagsøger klinikken, som har behandlet med toksinet.